Back

ลดหนี้เนื่องจากใบกำกับหาย ทำยังไงค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ลูกค้าทำใบกำกับภาษีหายค่ะ ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงค่ะ สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหมค่ะ wanwan019


ตอบ: 1.ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในสำเนาหรือด้านหลังสำเนาดังกล่าว
ใบแทนออกให้ครั้งที่
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
2.ให้ผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีใหม่ หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีใหม่แทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน
wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com