Back

รูปแบบบัญชีและรายงาน

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

บัญชีพิเศษและรายงานตามประมวลรัษฎากร

1.บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่ง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้ทำการบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้เพื่อป้องกันลืมที่จะนำส่งภาษีเรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่่ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ
2.บัญชีพิเศษสำหรับกิจการโรงสีขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่จัดทำรายการค้าข้าวแระจำวันตามกฎหมายที่ว่าด้วยการค้าข้าวของกระทรวงพาณิชย์ได้มีบัญชีคุมสินค้าสำหรับโรงสีขนาดเล็ก
3.บัญชีพิเศษสำหรับกิจการสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ จัดทำบัญชีพิเศษเพื่อแสดงรายการจ่ายเงินและ เพื่อใช้ตรวจสอบรายได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ
4.บัญชีพิเศษสำหรับกิจการร้านค้าของเก่าประเภทรถยนต์ เพื่อแสดงรายการรถยนต์เก่าที่มีอยู่ ได้จำหน่ายไป หรือเป็นผู้ขายแทน และใช้เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์รายได้และควบคุมการมิให้มีการค้ารถยนต์เก่าโดยไม่สุจริต
5.บัญชีพิเศษสำหรับผู้ผลิตหรือผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี เพื่อแสดงรายการผลิตหรือรายการรับจ้างผลิตซีดี และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและตรวจสอบภาษีอากร รวมถึงการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์การผลิตซีดี
6.บัญชีงบดุล บัญชีทำการ บัญชีกำไรขาดทุน เป็นบัญชีการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้จากฐานกำไรสุทธิที่ต้องทำตามกฎหมายที่ว่าด้วยบัญชีเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลประกอบกิจการ
7.บัญชีรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ สำหรับบริษัทหรือนิติบุคคลที่ตั้งตามต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษีจากฐานรายได้จากการประกอบกิจการ
8.รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามาตรา 87 ที่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อควบคุมการจัดเก็บและสอบยันกับแบบแสดงรายการที่ยื่นเสียภาษีเป็นหลัก โดยจัดทำรายงานตามสถานประกอบการคือ รายงานผู้ประกอบการกิจการการจำหน่ายทองรูปพรรณ  รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า จะเป็นจำพวกผู้ประกอบการโรงเลื่อยไม้ ทำไม้แปรรูป ร้านค้าของเก่า หรือกิจการปิโตรเลียม
9.รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเฉพาะ
10.รายงานเงินสดรับผู้ที่ประกอบที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Administrator
Administrator
https://yeepou.com