รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service)

Click to rate this post!
[Total: 46 Average: 5]

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service) หมายถึง รายได้หรือรายรับที่ได้มาจากการขายและการให้บริการที่มีจากการดำเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งไม่รวมถึงกิจกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น การขายสินทรัพย์ ผลประโยชน์ทางการขอคืนภาษี หรือดอกเบี้ยจากการลงทุนต่างๆ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service)
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service)
Scroll to Top