Back

รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

++++ รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้ ++++

*** หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

– รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา

– รายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ

– รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสถานศึกษา

– รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์

– รายจ่ายเพื่อพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

– รายจ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.

*** หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

– รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ

– รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาAdministrator
Administrator
https://yeepou.com