Back

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัท ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan038


ตอบ: หุ้นส่วนทุกคนต้องประชุมตกลงกันเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ใครเป็นผู้ทำ ผู้สอบ และผู้จดจัดตั้งกิจการขึ้นมาค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com