รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net)

Click to rate this post!
[Total: 43 Average: 5]

รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net) หมายถึงรายการธุรกิจหรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะไม่ใช่กิจกรรมปกติของกิจการและเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของกิจการ เช่น  การขาดทุนอันเกิดจากวินาศภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม , กำไรขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงานของกิจการ หรือ กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนซึ่งซื้อมาโดยไม่ได้ตั้งใจขายต่อ เป็นต้น

รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net)
รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net)
Scroll to Top