รายการค้าหรือรายการธุรกิจ (Business Transaction)

Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 5]

รายการค้าหรือรายการธุรกิจ (Business Transaction) หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกิจการ โดยอาจเป็นในรูปของเงินสดหรือไม่ก็ได้ เช่น การซื้อสินค้า การขายสินค้า การจัดหาทรัพยากร เป็นต้น

รายการค้าหรือรายการธุรกิจ (Business Transaction)
รายการค้าหรือรายการธุรกิจ (Business Transaction)
Scroll to Top