Back

ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

        ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท ในสมัยก่อนการจัดตั้งบริษัทจำกัด จะต้องคำนึงถีงระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทเป็นสำคัญ เพราะต้องมีการนับวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน จึงจะไปทำการจดจัดตั้งเป็นบริษัท ได้ แต่ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องมีการนัดประชุมให้จดจัดตั้งในวันเดียวกับการจดบริคณห์สนธิ ได้เลย จึงเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้วย

Administrator
Administrator
https://yeepou.com