Back

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาคืนเงินภาษี

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

+++++ การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรณีไม่ติดสถานะตรวจก่อนคืน หากติดสถานะตรวจก่อนคืนจะมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันยื่นแบบแสดงรายการภาษี +++++Administrator
Administrator
https://yeepou.com