Back

ระบบสารสนเทศ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

 ระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบันองค์กรภาครัฐและเอกชนมีกระบวนการแปรสภาพ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาจจะเพื่อกำไรหรือเพื่อประโยชน์อันสูงสุด ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้
-ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากร ในการดำเนินงานขององค์การต่างๆล้วนมีปัจจัยนำเข้า ได้แก่ เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และการบริหาร หรือ M5
-กระบวนการ คือวิธีการในการแปรสภาพปัจจัยในการนำเข้าให้กลายเป้นสินค้าหรือบริการ
-ผลลัพธ์หรือผลผลิต คือ สิ่งที่มาจากปัจจัยนำเข้า เข้าสู่กระบวนการซึ่งอาจเป็นสินค้าหรือบริการ เช่น หน่วยงานที่ผลิตสินค้า
-ผลป้อนกลับ เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ถ้ามีปัญหาควรแก้ไขที่กระบวนการ
                                                                                                                                                               ระบบสารสนเทศ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com