ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing)

Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 5]

ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing) หมายถึง รูปแบบหนึ่งในกระบวนการผลิตที่สินค้าสามารถทำกระบวนการผลิตแบบเชื่อมขนานได้เพื่อลดกระบวนการและเวลาในขั้นตอนการผลิต เช่น กระบวนการผลิตรถยนต์จะทำกระบวนการตัด เชื่อมแต่ละชิ้นส่วนไปพร้อมๆกันและนำชิ้นส่วนที่ทำเสร็จมาประกอบรวมกันในขั้นตอนสุดท้าย

ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing)
ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing)
Scroll to Top