ยื่นงบสิ้นปี ต้องยื่นตอนไหนค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ยื่นงบสิ้นปีต้องยื่นงบสตอนไหนค่ะ wanwan023 wanwan024


ตอบ: กฏหมายกำหนดให้กิจการทุกกิจการที่มีหน้าที่ยื่นงบการเงิน ต้องยื่นงบการเงินไม่เกิน 150 วันทนับจากวันสิ้นรอบบัญชีค่ะ ถ้ากิจการใดยื่นเกินที่กำหนด เสียค่าเบี้ยปรับตามที่กฏหมายกำหนดค่ะ wanwan012 wanwan012

ยื่นงบสิ้นปี ต้องยื่นตอนไหนค่ะ
ยื่นงบสิ้นปี ต้องยื่นตอนไหนค่ะ

Scroll to Top