บริษัทเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายได้จากการจัดการและประสานงานให้แก่บริษัทในต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในไทยหรือประเทศใกล้เคียง โดยคิดค่าบริการเป็นรายครั้ง เช่น จัดหาที่พัก ยานพาหนะ การเดินทาง ติดต่อแพทย์และโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ รับประกันค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบจ่ายเงินล่วงหน้า จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

รายได้จากการจัดการและประสานงานในไทยให้แก่บริษัทในต่างประเทศ ถือเป็นให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร

บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริการแก่บริษัท U นิติบุคคลในฝรั่งเศส โดยดำเนินการเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด เตรียมรายงานค่าใช้จ่ายประจำและรายงานค่าใช้จ่ายสุดท้ายสำหรับการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย จัดหาสถานที่และประสานงานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น การจัดหายานพาหนะ การจัดให้มีสถานที่สำนักงาน อำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือสื่อสาร การจองโรงแรม จัดหาอาหารและการเช่าอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับบุคลากร โดยเป็นผู้จัดหาคัดเลือกตัวแสดงและจัดการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับข้อผูกพันการจ้าง ระเบียบวินัย ค่าจ้าง และเงินเดือนให้เป็นไปตามรายละเอียดงานและความสัมพันธ์แรงงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่อยู่ในไทย และให้คำแนะนำช่วยเหลือในทุกเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร การขออนุญาตของภาครัฐบาล การขอใบอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำหรับการผลิตและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการผลิตภาพยนตร์ในไทย นอกจากนี้ ได้ช่วยเหลือบริษัท U ให้ดำเนินการและปฏิบัติการผลิตถ่ายทำฉากภาพยนตร์แบบวันต่อวัน รวมทั้งส่งฟิล์มภาพยนตร์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้แก่บริษัท U บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าใด

การให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร บริษัททำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินคืน หากบริษัทนำทรัพย์สินดังกล่าวไปบริจาคให้แก่ส่วนราชการ เพื่อบริจาคให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน บริษัทต้องถือมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันบริจาค เป็นรายจ่ายใช่หรือไม่

บริจาคทรัพย์สินที่ได้รับคืนจากผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้แก่ส่วนราชการเพื่อบริจาคให้สถานศึกษา

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร บริษัททำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินคืน หากบริษัทนำทรัพย์สินดังกล่าวไปบริจาคให้แก่องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา บริษัทสามารถนำมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันบริจาค เป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และต้องนำมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ภาระภาษี กรณีบริจาคทรัพย์สินที่ได้รับคืนจากผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้แก่องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร บริษัททำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินคืน หากบริษัทนำทรัพย์สินดังกล่าวไปบริจาคให้แก่ รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น บริษัทต้องนำมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และจะใช้ราคาใด เป็นฐานในการคำนวณภาษี รวมทั้งมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันบริจาค บริษัทสามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่

ภาระภาษี กรณีบริจาคทรัพย์สินที่ได้รับคืนจากผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้แก่รัฐบาล

สัญญาเช่ายานพาหนะ ปิดอากรแสตมป์หรือไม่

การปิดอากร กรณีสัญญาเช่ายานพาหนะ

บริษัทประกอบกิจการขายปลีก ให้บริการเช่าซื้อ และให้เช่าแบบธุรกิจลิสซิ่งยานพาหนะทุกชนิด จ่ายค่าบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และบริการทั่วไปที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ให้กับบริษัทในออสเตรเลียซึ่งดำเนินธุรกิจมาแล้วประมาณ 25 ปี มีความรู้ประสบการณ์ ความชำนาญ และหรือความเชี่ยวชาญ ทางด้านพาณิชยกรรม และระบบงานเช่าซื้อเป็นอย่างดี โดยมิได้มีลูกจ้างหรือผู้กระทำการแทนในไทย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

จ่ายค่าบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และค่าที่ปรึกษาธุรกิจเช่าซื้อให้นิติบุคคลผู้มีประสบการณ์ตรงในออสเตรเลีย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี