นาง พ. จดทะเบียนสมรสกับนาย ม. ชาวอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 นาย ม. ทำงานให้กับบริษัทในอังกฤษ และมีข้อตกลงตามสัญญาจ้างแรงงานว่า เมื่อนายม. เสียชีวิต บริษัทต้องจ่ายเงินบำนาญเลี้ยงชีพให้แก่ภริยาเป็นค่าเลี้ยงดูทุกเดือนจนกว่าภริยาจะเสียชีวิตหรือสมรสใหม่ ต่อมาวันที่ 25 สิงหาคม 2548 นาย ม. เสียชีวิตที่อังกฤษ นาง พ. จึงได้รับเงินบำนาญเลี้ยงชีพตามสัญญา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 เป็นต้นมา โดยที่นาง พ. อยู่ในไทย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นางพ. ต้องนำเงินได้ดังกล่าวเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทยหรือไม่

เงินบำนาญเลี้ยงชีพที่นายจ้างในต่างประเทศจ่ายให้แก่ภริยาพนักงานที่เสียชีวิต

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้บริการที่จอดยานยนต์และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ.2528 ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดให้มีที่จอดรถ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 กำหนดให้ท้องถิ่นจัดให้มีที่จอดยานยนต์ในทางหลวงหรือในที่สาธารณะ ซึ่งค่าธรรมเนียมการให้บริการที่จอดยานยนต์ที่จัดเก็บได้ต้องนำส่งเข้าเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในอันที่จะนำมาพัฒนากรุงเทพมหานครและให้บริการสาธารณะอื่นๆ รายได้จากการให้บริการดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

กรุงเทพมหานครให้บริการที่จอดยานยนต์อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

นาง ฉ. ปัจจุบันอายุ 83 ปี ไม่มีครอบครัวและบุตร มีอาการความจำเสื่อมและหลงลืม ไม่สามารถตัดสินใจในนิติกรรมใดๆ ได้ ในปี 2547 และ 2548 ได้ถูกนาง ม. และนาง ส. ฉ้อฉลและฉ้อโกง โดยให้นาง ฉ. โอนกรรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 4 แปลง เมื่อญาติทราบเรื่องจึงได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ และฟ้องร้องต่อศาลคัดค้านการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ศาลทำการไกล่เกลี่ยให้คืนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นาง ฉ. ซึ่งคู่กรณียินยอม โดยมีเงื่อนไขให้นาง ฉ. จ่ายภาษีในการโอนกรรมสิทธิ์เอง กรณีนี้นาง ฉ. ต้องรับผิดเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการโอนที่ดินกลับคืนดังกล่าวหรือไม่

การโอนที่ดินตามสัญญาประนีประนอมในชั้นศาลไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

บริษัท เอ จำกัด สมัครใช้บริการโฮสติ้งพร้อมจดโดเมนเนม.com กับ บริษัท ส จำกัด เมื่อจ่ายค่าบริการ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

จ่ายค่าบริการโฮสติ้งพร้อมจดโดเมนเนม.com ให้นิติบุคคลในไทย หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี