กิจการร่วมค้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเลิกกิจการ และจะส่งส่วนแบ่งกำไรไปเนเธอร์แลนด์ต้องเสียภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีกิจการร่วมค้าประสงค์จะเลิกกิจการและส่งส่วนแบ่งเงินกำไรไปต่างประเทศต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10

แจ้งเลิกกิจการมีสินค้าคงเหลือ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

เลิกกิจการมีสินค้าคงเหลือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีขายแก๊ส NGV จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.07 เพื่อขออนุมัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านมิเตอร์หัวจ่ายหรือไม่

ขายก๊าซ NGV ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.07 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผู้ขายก๊าซ NGV เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน สามารถยื่นแบบ ภ.พ.07 เพื่อขออนุมัติ

การขายน้ำตาลในประเทศได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ขายน้ำตาลในประเทศไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกอบกิจการขายปลาทูนึ่ง ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

การขายปลาทูนึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี