บริษัทจ่ายค่าเช่าห้องพักให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 ตามมาตราใด

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลจ่ายค่าเช่าให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

การหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรจะใช้เกณฑ์สิทธิ์ได้หรือไม่ ตามมาตราใด

การหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรใช้เกณฑ์สิทธิ์ไม่ได้

บริษัทในไทยได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับยกเว้นรายได้เงินปันผลทั้งจำนวนถูกต้องหรือไม่ และตามมาตราใด

เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ BOI ได้รับยกเว้นทั้งจำนวน

กำไรจากการขายหุ้นเป็นเงินได้ตามมาตราใด

กำไรจากการขายหุ้นเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร

ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้รับเงินเพื่อตอบแทนการเช่า เช่น เงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ และเงินสิทธิการเช่า เป็นต้น เงินได้ดังกล่าวต้องเสียภาษีหรือไม่ ตามมาตราใด

เงินได้ ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินได้เงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ และเงินสิทธิการเช่า ที่ได้รับจากผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี