บริจาคเงินให้กับมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาค มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หักลดหย่อนเงินบริจาคได้

อาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานพิเศษในคลีนิกทันตกรรมพิเศษนอกเวลาราชการปกติของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ซึ่งออกในนามของราชการมหาวิทยาลัยฯ ที่ทำการคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากคนไข้แล้วจ่ายค่าตอบแทนให้ทันตแพทย์เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาราชการตามข้อตกลงในระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนในการให้บริการนอกเวลาราชการปกติที่คลีนิกทันตกรรมพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2539 เงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลีนิกนอกเวลาของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ทันตแพทย์ ได้รับนอกจากเงินเดือนจากค่าสอน หักค่าใช้จ่ายได้ อัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60

ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลีนิกทันตกรรมพิเศษนอกเวลาราชการปกติของคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ มิใช่อาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ มาทำงานเป็นครั้งคราว ตามวันและเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง โดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินซึ่งออกในนามของในราชการมหาวิทยาลัยฯ ที่ทำการคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นผู้เรียกเก็บเงินจากคนไข้ แล้วจ่ายค่าตอบแทนให้ทันตแพทย์เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาราชการตามข้อตกลงในระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนในการให้บริการนอกเวลาราชการปกติที่คลีนิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2539

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลีนิกนอกเวลาของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่มิใช่อาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ มาทำงานเป็นครั้งคราว หักค่าใช้จ่ายได้อัตราร้อยละ 40 แ

มหาวิทยาลัยจ้างนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสอนภาษาให้นักศึกษา ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

จ้างชาวต่างชาติสอนภาษา ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี