ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อน 1 มกราคม 2551 ขาดไปเกินร้อยละ 25

ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มก่อน 1 มกราคม 2551 ขาดไปเกินร้อยละ 25

นาย ก. ทำกรมธรรม์ประกันชีวิต กำหนดเวลา 10 ปี กับบริษัทผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 และวันที่ 1 เมษายน 2552 และมีเงื่อนไขจะได้รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์เป็นรายปี ต่อมา ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้ง 2 ฉบับ โดยฉบับแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ฉบับที่ 2 เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี และเมื่อรวมกันแล้วเกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี นาย ก. จะต้องนำเงินได้ที่ได้รับทั้งหมดไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 หลายฉบับ เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิต

การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2(6) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อไร เนื่องจากตามข้อ 2 และข้อ 4 ให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้เริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป แต่ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

นาย ก. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุน A ในเดือนมกราคม 2551 จำนวน 5,000 หน่วยลงทุน โดยไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2551 โอนหน่วยลงทุนบางส่วนในกองทุน A ไปยังกองทุน B จำนวน 1,000 หน่วยลงทุน และใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ทั้งจำนวน 5,000 หน่วยลงทุน ต่อมาในปี 2552 นาย ก. ทำการโอนย้ายหน่วยลงทุนในกองทุน A ที่เหลือจาก 4,000 หน่วยลงทุน เป็นกองทุน C จำนวน 2,000 หน่วยลงทุน นาย ก. จะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับระยะเวลาในการนับอายุการถือครองต่อเนื่องหรือไม่

ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และโอนการลงทุนไปยังกองทุนอื่นทั้งภายในปีหรือคนละปีกับที่ได้ลงทุนไว้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง

นาย ก. เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งมีอายุงานเกิน 5 ปี บริษัทเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป โดยจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานภายในปี 2540 และจ่ายเงินจากกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2541 เนื่องจากบริษัทดำเนินการเลิกกองทุนฯ เพื่อนำเงินจ่ายคืนให้กับพนักงานแล้วเสร็จในวันที่ 15 มกราคม 2541 ในการเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี 2540 นาย ก. เลือกเสียภาษีเงินได้โดยไม่นำเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น เมื่อนาย ก. ได้รับเงินได้ที่จ่ายจากกองทุนฯ ในปี 2541 จะใช้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้โดยไม่นำไปรวมคำนวณกับเงินได้หรือไม่

เลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่าช้า ทำให้จ่ายเงินให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างคนละปีกับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ขาดไปเกินร้อยละ 25

ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ขาดไปเกินร้อยละ 25

บริษัทเข้าร่วมงานเวิลด์เอ็กซ์โปเซี้ยงไฮ้ 2010 ที่จีน ซึ่งจัดขึ้น ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 31 ตุลาคม 2553 โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดงาน ค่าประกันภัย และค่าระวาง ตลอดจนค่าขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายบางรายการจ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 แต่บางรายการจ่ายในเดือนตุลาคม 2553 (เป็นค่าใช้จ่ายของวันที่ 5 ตุลาคม แต่มาจ่ายในวันที่ 30 ตุลาคม 2553) และยังมีค่าใช้จ่ายอีกบางส่วนที่คาดว่าจะจ่ายในเดือนมกราคม 2554 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกหนังสือรับรองว่า บริษัทเข้าร่วมงานดังกล่าวจริง อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทถือเป็นรายจ่าย 2 เท่า ได้หรือไม่ อย่างไร

นิติบุคคลเข้าร่วมงานออกร้าน/งานนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า ก่อนและหลังวันที่ 14 ตุลาคม 2553

นางสาว จ. เป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท น. จำกัด ได้ลาออกจากบริษัท น. เมื่อ 31 ธันวาคม 2538 และ 1 มกราคม 2539 ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท อ. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท น. ไม่มีสำนักงานในไทย โดยมีข้อตกลงให้บริษัท น.สำรองจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปก่อนแล้วเรียกเก็บในภายหลัง สำหรับเงินค่าจ้างของนางสาว จ. บริษัท น. ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ผ่านระบบ pay roll และรายงานค่าจ้างในแบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.1 ก แต่มิได้ชำระภาษีไว้ เนื่องจากนางสาวจ. อยู่ในไทยไม่ถึง 180 วัน นางสาว จ. มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาเสียภาษีในไทยหรือไม่

เงินได้ที่ได้รับจากการสำรองจ่ายจากบริษัทในไทย แต่นายจ้างและหน้าที่งานอยู่ในต่างประเทศ

บริษัทซื้อเครื่องจักรใหม่ พร้อมใช้งาน และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานว่า มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (สลากเบอร์ 5) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 บริษัทสามารถใช้บัญชีรายชื่อทรัพย์สินที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานประกาศ มาเป็นหลักฐานในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่ เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานไม่มีการออกหนังสือรับรองให้

รายชื่อทรัพย์สินที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานประกาศ สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี