ภ.พ.36 คือ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชี เครดิตภาษี คํานวณอย่างไร

ภ.พ.36 คือ แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร ใช้เมื่อได้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ฯ แบบ ภ.พ.36 ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศให้บริการทั้งในและต่างประเทศในการส่งออกสินค้า บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแยกห่อ (Break bulk fee) โดยบริษัทจะออกใบตราส่งในนามของตนเอง (House Bill of Lading) สำหรับสินค้าของลูกค้าแต่ละรายในใบตราส่ง (Master Bill of Lading) จะปรากฏชื่อบริษัทเป็นผู้ส่งสินค้าและเป็นทั้งผู้รับสินค้าและเป็นผู้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับสุดท้ายปลายทางตามที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งต้องจัดการแยกสินค้าที่ส่งรวมกันมานั้นให้ตรงตาม House Bill of Lading บริษัทจึงไม่มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 ถูกต้องหรือไม่

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

บริษัทชำระค่าสินค้าให้แก่นิติบุคคลในมาเลเซียที่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในไทยต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 หรือไม่

จ่ายค่าสินค้าให้นิติบุคคลมาเลเซียที่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในไทยไม่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี