หากราชการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกินกำหนดเวลา ใบกำกับภาษีเดิมที่นำมาใช้โดยแก้ไขที่อยู่ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เมื่อไรอย่างไร

ราชการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิมใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง แม้ยื่นแบบ ภ.พ.09 เกินกำหนด

บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 และยื่นแบบ ภ.พ.09 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 บริษัทมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมปี 2549 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 15 และ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นและจ่ายเป็นเงินสด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2550 โดยบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ในอัตราร้อยละ 10 และ 15 พร้อมกับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ถือหุ้น และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยแบบ ภ.ง.ด.2 บริษัทปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

ภาระภาษี กรณีผู้ถือหุ้นได้รับเงินได้ในระหว่างการชำระบัญชี

สถานประกอบการอยู่บนอาคารเช่า เมื่อเช่าห้องเพิ่มแต่อยู่คนละชั้นกันต้องยื่นแบบ ภ.พ.09 ใหม่หรือไม่

เช่าห้องบนอาคารเพิ่มอยู่คนละชั้นต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

แบบ ภ.พ.09 สูญหายต้องการขอใหม่ได้หรือไม่

แบบ ภ.พ.09 สูญหายยื่นคำร้องขอคัดแบบได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี