กรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในกำหนดเวลาจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง

บทลงโทษ กรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา

การยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับอย่างไร

การกำหนดเปรียบเทียบปรับอาญา กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) เกินกำหนดเวลา

บริษัทยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลา มีเงินภาษีต้องชำระไม่ถึง 100 บาท แต่คำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระเกิน 100 บาท บริษัทต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลา มีเงินภาษีไม่ถึง 100 บาท แต่รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้วเกิน 100 บาท ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงิน โดยคิดดอกเบี้ย แต่ยังไม่ได้รับชำระ ต้องยื่นแบบ ภ.ธ.40 หรือไม่

ดอกเบี้ยจากการให้กู้เงิน ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ตามเกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์เงินสดก็ได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี