บุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2553 โดยใช้ระบบ windows7 / vista ได้หรือไม่

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2553 ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows Vista ได้

ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคคธรรมดาได้

กรณียื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94) เกินกำหนดจะเสียค่าปรับและเงินเพิ่มอย่างไร

การคิดค่าปรับอาญาและเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกินกำหนด

ในปี 2548 นายเอกได้รับเงินเดือนจากบริษัท ส. จำกัด และมีเงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวเหตุเพราะออกจากงานที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บริษัท ป. จำกัด ซึ่งมีอายุงาน 19 ปี โดยออกจากกองทุนฯ ในปี 2547 แต่รับเงินจำนวนนี้ในปี 2548 นายเอกได้แยกคำนวณเงินได้ที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในใบแนบแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนเงินเดือนคำนวณในแบบ ภ.ง.ด.91 โดยขอยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ทั้งประเภทเงินเดือนและเงินที่ได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท ถูกต้องหรือไม่

นำเงินเดือนและเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานไปซื้อหน่วยลงทุน RMF

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี