ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เกินกำหนดเสียค่าปรับเท่าใด

ค่าปรับอาญา กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เกินกำหนดเวลา

แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 คือแบบอะไร

ความหมายของคำว่า "แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53"

กรณีใบต่อแบบ ภ.ง.ด.53 หากพิมพ์แบบฟอร์มเองจะได้หรือไม่

การใช้ใบต่อแบบ ภ.ง.ด.53 ที่พิมพ์แบบฟอร์มเอง

บริษัทจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้บริษัทในต่างประเทศและได้ใช้แบบ ภ.ง.ด.53 นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายดอกเบี้ยให้บริษัทต่างประเทศ โดยใช้แบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง

บริษัทสามารถกรอกข้อความในแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

กรอกข้อความในแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นภาษาอังกฤษได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี