Back

ภาษีเงินได้ ต้องจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้ชาวต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

ต้องจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้ชาวต่างประเทศ นิติบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร และจะเสียภาษีอะไรบ้าง ???


ตอบ: ในกรณีที่จ่ายค่าปรึกษาให้ชาวต่างชาตินะค่ะต้องคำนึงค่ะว่าชาวต่างชาติที่เราจ้างนั้น อาศัยพำนักในประเทศไทยเกินกว่า 180 วันหรือไม่ถ้าเกิน 180 วันนะค่ะ1. เงินได้ที่เกิดในประเทศไทย ก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยเหมือนกับคนไทย2. แต่ถ้าอาศัยพำนักในไทยไม่เกิน 180 วันต้องหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของเงินได้ค่ะหรือลองค้นหาข้อมูลได้จากกรมสรรพากรนะค่ะ http://www.rd.go.th/publish/3558.0.html

Administrator
Administrator
https://yeepou.com