Back

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากอะไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากอะไรค่ะ wanwan019


ตอบ: ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากผลประกอบการของแต่ละกิจการค่ะ รายได้กิจการ หัก ด้วยค่าใช้จ่ายของกิจการ ค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com