ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยราชการ

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหน่วยงานราชการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือป่าวคะ wanwan027ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยราชการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยราชการ

Scroll to Top