Back

ภาษีนำเข้าต้องเสียอย่างไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ภาษีนำเข้าสินค้า ต้องนำเข้าทางไหนค่ะ ถึงจะประหยัดภาษีมากที่สุดค่ะ wanwan019


ตอบ: ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าแต่ละทาง จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันค่ะ แต่ภาษีนำเข้าอัตราเดียวกันหมดค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com