ภาษีครึ่งปีต้องยื่นเมื่อไหร่ค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ภาษีครึ่งปีต้องยื่นไม่เกินเมื่อไหร่ค่ะ…?


ตอบ: +++ ในกรณีที่เปิดกิจการปีแรก สรรพากรยกเว้นให้กิจการไม่ต้องยื่น แบบ ภ.ง.ด.51 ค่ะ….แต่สำหรับในส่วนกิจการที่จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ต้องชำระก่อนกำหนดระยะเวลาการเสียภาษีรอบสิ้นปีของบุคคลธรรมดา ( ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป ) โดยจะคำนวณภาษีจากรายได้เพียงครึ่งปี คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มิถุนายน ของแต่ละปีค่ะ +++

ภาษีครึ่งปีต้องยื่นเมื่อไหร่ค่ะ
ภาษีครึ่งปีต้องยื่นเมื่อไหร่ค่ะ

Scroll to Top