คณะบุคคลทำสัญญาให้เช่าที่ดิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มีกำหนดเวลาเช่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้เช่าชำระเงินกินเปล่าแก่ผู้ให้เช่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 และตกลงชำระค่าเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน คณะบุคคลมิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินกินเปล่าในปีที่ได้รับเงิน โดยนำเงินกินเปล่าดังกล่าวไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ปีภาษี 2546 - 2565 รวม 20 ฉบับ และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี 2546 จำนวน 1 ฉบับ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุการเช่าได้หรือไม่

ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ไม่ได้

นาย ก. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรแก่บริษัทลูกค้า ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ตามที่มีการตกลงกันลักษณะงานบริการคือ การตรวจสอบเอกสารประกอบรายการบัญชี การบันทึกบัญชี การปฏิบัติทางด้านภาษีอากรของบริษัทลูกค้า หากพบข้อผิดพลาดจะแจ้งให้บริษัทลูกค้าแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎหมายภาษีอากร โดยบริษัทลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนทุกเดือน นาย ก. ไม่อยู่ในฐานะพนักงานของบริษัทลูกค้าแต่อย่างใด เงินได้จากการให้บริการดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร ที่ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี