ภงด 1 กับ ภงด 1ก. เหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับ

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

ภงด 1 กับ ภงด 1ก. เหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับ
ต้องทำทั้งสองแบบหรือเปล่าครับ 🙁


ตอบ: -ภงด. 1 ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกครับว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40 (1) และ (2) ผู้รับเงินได้คนใดมีเงินได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นเสียภาษีในเดือนนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรายชื่อยื่นในแบบ ภงด.1 ก็ได้
😀
-ส่วนแบบ ภงด. 1ก นั้นจะเป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น ในปี 47 กิจการจะมีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีตามแบบ ภงด. 1 กี่เดือนก็ตามหรือไม่มีเลยก็ตาม ก็จะต้องยื่นแบบ ภงด. 1ก (ยกเว้นในกรณีที่กิจการไม่มีการจ้างพนักงานเลย ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด . 1ก)
🙂

ภงด 1 กับ ภงด 1ก. เหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับ
ภงด 1 กับ ภงด 1ก. เหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับ

Scroll to Top