อากรชั่วคราว อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน ตามมาตรา 41, มาตรา 49 และ มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 ที่กรมศุลกากรเรียกเก็บในอัตราร้อยละของราคา ซี.ไอ.เอฟ. (CIF) หรือตามสภาพจากสินค้านำเข้าที่ถูกพิจารณาพร้อมกับชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าหรือไม่ และผู้นำเข้าสามารถวางเงินประกัน หรือหลักประกัน เพื่อเป็นประกันภาษีมูลค่าเพิ่มแทนการชำระภาษีได้หรือไม่

อากรชั่วคราวต้องรวมเป็นฐานภาษีเพื่อคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี