Back

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 09.00 – 18.00เป็นสถานที่แสดงวิถีชีวิตของชาวเขาหกเผ่าในประเทศไทย ได้แก อาข่า มูเซอ เย้า กะเหรี่ยง ลีซอ และม้ง มีการฉายสไลด์ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมถึง 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศส ถนนธนาลัย ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดแสดงและฉายสไลด์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัตถุสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ชุดแต่งกายประจำเผ่า รวมทั้งข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับชาวไทยภูเขา 6 เผ่า คือ อาข่า ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เย้า และม้ง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. ค่าเข้าชม 50 บาท โทร. 0 5374 0088, 0 5371 9167ที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesสถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิ (1)หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (1)ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น (1)สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (1)สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย (1)


ตอบ: [center] wanwan016[/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com