พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดดำรงราชานุภาพ

Click to rate this post!
[Total: 30 Average: 5]

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลาเปิดทำการ: 08.30 – 04.30
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ตั้งอยู่ที่ถนนหลานหลวง บริเวณวังวรดิศ พระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย” ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2505 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และมีผลงานหนังสือที่ทรงนิพนธ์ไว้ถึง 1,050 เรื่อง วังวรดิศสร้างแบบสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ ออกแบบโดยดร.คาร์ล ซิกฟรีด ดอห์ริง ผู้ออกแบบวังบางขุนพรหมและพระรามราชนิเวศน์ที่จังหวัดเพชรบุรี ภายในแสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภายในที่พักของพระองค์ การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ยังคงสภาพสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพ ผู้เข้าชมจะได้เห็นห้องต่างๆ เช่น ห้องเสวย ห้องจีน ห้องพระบรรทม ห้องทรงพระอักษรและห้องพระหรือห้องพระบรมอัฐิประดิษฐานพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 และของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการหอสมุดดำรงราชานุภาพ สำหรับค้นคว้าหนังสือส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีกว่า 7,000 เล่ม รวมทั้งหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์และหนังสือวิชาการเน้นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ ไมเสียค่าเข้าชม (ใช้เวลาในการชมประมาณ 3 ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 3150, 0 2282 9110, 0 2281 7577, 0 2223 8661 โทรสาร 0 2282 9110 หรือ www.prince-damrong.moi.go.th (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม รับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ เรียน ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และเรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ อย่างน้อย 1 สัปดาห์)
ที่มา บทความ : ททท.
Related Posts via Categoriesสยามนิรมิต (1)สวนสยาม (1)ซาฟารีเวิลด์ (1)สวนสัตว์ดุสิต (1)สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด (1)


ตอบ: [center][b] wanwan033++++++++++++ wanwan033[/b][/center]

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดดำรงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดดำรงราชานุภาพ
Scroll to Top