นาย ก. มีเงินได้จากเงินปันผลทั้งที่ได้รับเครดิตภาษี และไม่ได้รับเครดิตภาษี ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2550 นาย ก. นำเงินปันผลที่ได้รับเครดิตภาษีมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ตามหนังสือตอบข้อหารือที่ กค 0706/4507 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ต่อมา กรมสรรพากรมีมติคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและอุทธรณ์หรือคำร้อง (กพอ.) ครั้งที่ 4/2550 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และหนังสือตอบข้อหารือที่ กค 0702/931 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551 หากผู้มีเงินได้เลือกที่จะนำเงินปันผลมารวมคำนวณกับเงินได้อื่น ผู้มีเงินได้จะต้องนำเงินปันผลที่ได้รับในปีภาษีจากผู้จ่ายเงินปันผลทุกรายมารวมคำนวณภาษี ซึ่งรวมถึงเงินปันผลที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีด้วย นาย ก. จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2550 เพิ่มเติม เพื่อนำเงินปันผลที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยหรือไม่

การนำเงินปันผลทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับเครดิตภาษีมารวมกับคำนวณกับเงินได้อื่นตามมติ กพอ. ครั้งที่ 4/2550

บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2552 ฉบับเพิ่มเติม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 โดยได้ยื่นแบบฯ ฉบับปกติ ไว้ภายในกำหนดเวลา วันที่ 16 มีนาคม 2552 วันทำการถัดไปจากวันที่ 15 มีนาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันหยุด อยากทราบว่า บริษัทสามารถทดวันในการคำนวณเงินเพิ่ม โดยเริ่มนับวันคำนวณเงินเพิ่มเดือนแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 และเริ่มนับเดือนที่สองตั้งแต่พ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ กรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดในวันที่ 21 เมษายน 2552 ไปจนชนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถูกต้องหรือไม่ หากบริษัทยื่นแบบฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จะเสียเงินเพิ่มอย่างไรบ้าง

การคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับเพิ่มเติม และวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ฉบับปกติ ตรงกับวันหยุด

บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หากบริษัทเลือกใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว จึงใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 การใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย ถูกต้องหรือไม่

ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) และ (ฉบับที่ 467)

บริษัทเข้าร่วมงานเวิลด์เอ็กซ์โปเซี้ยงไฮ้ 2010 ที่จีน ซึ่งจัดขึ้น ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 31 ตุลาคม 2553 โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดงาน ค่าประกันภัย และค่าระวาง ตลอดจนค่าขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายบางรายการจ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 แต่บางรายการจ่ายในเดือนตุลาคม 2553 (เป็นค่าใช้จ่ายของวันที่ 5 ตุลาคม แต่มาจ่ายในวันที่ 30 ตุลาคม 2553) และยังมีค่าใช้จ่ายอีกบางส่วนที่คาดว่าจะจ่ายในเดือนมกราคม 2554 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกหนังสือรับรองว่า บริษัทเข้าร่วมงานดังกล่าวจริง อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทถือเป็นรายจ่าย 2 เท่า ได้หรือไม่ อย่างไร

นิติบุคคลเข้าร่วมงานออกร้าน/งานนิทรรศการ/งานแสดงสินค้า ก่อนและหลังวันที่ 14 ตุลาคม 2553

เงินช่วยเหลือจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ที่บุคคลธรรมดาได้รับจากหน่วยงานเอกชน เช่น ช่อง 3 หรือช่อง 7 ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 นาย สุ ขายตึกพร้อมที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้แก่นางสาว ข. และนาย ส. โดยนาย สุ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2542 และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 นาย สุ ซื้อที่ดินจากบริษัท ท.จำกัด และทำสัญญาว่าจ้างบริษัท พี ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยแบ่งจ่ายตามผลสำเร็จของงานรวม 9 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2547 อยากทราบว่า นาย สุ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่หรือไม่

เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิม และซื้อที่ดินเปล่าและสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่โดยทำสัญญาแยกต่างหากไม่ได้รับยกเว้นภาษีเง

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี