Back

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 17.00ตั้ง อยู่ที่อยู่ที่บ้านเมืองงาย อำเภอเวียงแหง ประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับแแรม ที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนที่จะกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ที่ฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ละด้านของฐานเป็นแผ่นศิลาสลักเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ สลับกับแผ่นหินอ่อนที่เล่าพระราชประวัติ ประวัติการสร้างพระสถูป ด้านหลังเป็นค่ายหลวงจำลองที่ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยาที่มา บทความ และรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesกาดดารา (1)หมู่บ้านม้งแม่ขุนวาก (1)บ้านจ๊างนัก (1)หมู่บ้านทำเครื่องเงิน (1)ชุมชนวัดเกต (1)


ตอบ: [center] wanwan037 wanwan037[/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com