พรบ.บัญชี

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ดิฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีแล้วได้ตรวจสอบใบสำคัญโดยมีหัวหน้า 2 คนเป็นคนอนุมัติ แต่หัวหน้าไม่ได้จบบัญชีนะคะ คนที่อนุมัติเป็นคนสุดท้ายเป็นประธาน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ รายงานทุกอย่างก็ต้องเสนอที่ประธานคนสุดท้าย อยากทราบว่าผู้ที่ลงลายมือชื่ออนุมัติใบสำคัญไม่ได้จบบัญชีจะผิด พรบ. หรือไม่คะ


ตอบ: :-
ไม่เป็นการผิด พรบ. คะ เพราะการที่มีการอนุมัติรายการโดยผู้อนุมัติรายการคนใดก็ตามไม่จำเป็นต้องจบบัญชีเพราะว่าไม่ใช่ผู้ทำบัญชีของกิจการ

พรบ.บัญชี
พรบ.บัญชี

Scroll to Top