M จะปิดกิจการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงขอทราบว่า กรณีพนักงานอายุระหว่าง 58 - 59 ปี มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 15 ปี ไม่สามารถทำงานจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของ M ได้ เนื่องจาก M ปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานดังกล่าว จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณอายุ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่

เงินที่ได้รับจากการเลิกจ้าง กรณีปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัทในอังกฤษขอยืมตัวพนักงานของบริษัท ก. จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นคนไทยและคนต่างประเทศ ตามสัญญายืมตัวพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยระหว่างที่พนักงานถูกยืมตัวไปทำงาน บริษัท ก. จะจ่าย ทดลองเงินเดือนให้แก่พนักงาน และได้เรียกคืนจากบริษัทในอังกฤษในภายหลัง โดยบริษัท ก. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนที่จ่ายให้ตามปกติ และมีการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินได้เนื่องจากพนักงานได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในปีที่แล้วมา โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายรวมกับเงินเดือนของพนักงานไว้แล้ว ถามว่า บริษัท ก. ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

ทดลองจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสำนักงานสาขาในไทย มีพนักงานต้อนรับปฏิบัติหน้าที่บนสายการบินระหว่างประเทศ โดยพนักงานดังกล่าว นอกจากจะได้รับ เงินเดือนประจำแล้วยังได้รับประโยชน์เพิ่ม เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ซึ่งสำนักงานสาขาเป็นผู้จ่าย พนักงานต้อนรับจะ ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายวัน เพื่อชดเชยค่าอาหารในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศเป็นครั้งคราว วันละ 2,300 บาท ถึง 2,800 บาท และจะจ่ายย้อนหลังให้เมื่อทำงานเสร็จสิ้น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางดังกล่าวพนักงานต้องนำมาเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของพนักงานเนื่องจากปฏิบัติงานบนสายการบินระหว่างประเทศ ไม่เกินกว่าอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่ทางราชการกำหนดได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคค

บริษัทประกอบกิจการจัดหางานให้กับบริษัทในประเทศ โดยจะจัดทำใบเสนอราคาบริการจัดหางาน ซึ่งเป็นการส่งข้อเสนอราคาและรายละเอียดค่าบริการเพื่อให้บริษัทลูกค้าพิจารณา เมื่อบริษัทลูกค้าตกลงรับข้อเสนอ บริษัทจะจัดส่งพนักงานที่บริษัทได้สัมภาษณ์ไว้ และมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทลูกค้าต้องการไปให้บริษัทลูกค้าสัมภาษณ์คัดเลือกเอง หากบริษัทลูกค้าตกลงรับพนักงานดังกล่าวเข้าทำงาน บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการไปยังบริษัทลูกค้าตามรายละเอียดที่แจ้งในใบเสนอราคา โดยบริษัทมิได้ทำสัญญากับบริษัทลูกค้าแต่อย่างใด ใบเสนอราคาต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ และเมื่อบริษัทลูกค้าจ่ายเงินค่าบริการต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร

ภาระภาษี กรณีกิจการจัดหางานในไทย และมีการจัดทำใบเสนอราคาบริการจัดหางาน

บริษัทประกอบกิจการรับส่งทรัพย์มีค่า ทำสัญญารับส่งเงินกับธนาคาร โดยในขณะที่รถยนต์และพนักงานของบริษัทกำลังปฏิบัติงาน จะไม่ใช้รถยนต์และพนักงานดังกล่าวร่วมกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาความรับผิดชอบตั้งแต่เวลาเมื่อได้รับทรัพย์มีค่าจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ จุดที่รับมอบของจนถึงเมื่อส่งมอบทรัพย์มีค่าให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ จุดที่ส่งมอบของ นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดผู้แทนผู้มีอำนาจมาประจำ ณ สถานที่ที่ธนาคารกำหนด ในวันเวลาทำการปกติของธนาคารตลอดเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมดูแลการให้บริการขนส่งเป็นไปด้วยดี และเพื่อรับการติดต่อประสานงานรับคำบอกกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญานี้จากธนาคาร เพื่อดำเนินการแก้ไข หากเกิดกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเร่งด่วน อัตราค่าบริการปกติคิดเป็นรายจุด จากจุดที่ส่งมอบของจากสาขาย่อยของธนาคารไปส่งที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร กรณีมูลค่าของทรัพย์สินโดยรวมเกินกว่า 500 ล้านบาท ต่อคืน และคิดค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตรา 150 บาท ต่อมูลค่าทรัพย์สินทุกๆ 1,000,000 บาท ที่เกินจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุไว้ การให้บริการดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ขนส่งทรัพย์สินมีค่าพร้อมให้บริการอื่น ถือเป็นการให้บริการอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี