ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

++++ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ++++

1. เจ้าของทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินเป็นเจ้าของเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

2. ถ้าที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี



ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

Scroll to Top