Back

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชีต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ wanwan033


ตอบ: การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี
ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม ม.7(6) แห่ง พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ตามที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของผู้แจ้งเพียงแห่งเดียว ตามแบบ ส.บช.5 พร้อมหลักฐาน ภายใน 60 วันนับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี

Administrator
Administrator
https://yeepou.com