ผลเสียของการไม่ยื่น แบบ ภงด. 51

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

ถ้าไม่ยื่นแบบ ภงด.51 จะมีผลอย่างไรบ้างคะ แล้วถ้ายื่นช้ากว่ากำหนดจะเป็นไรไหม?

+++ถ้าไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนด และมีภาษีต้องชำระนิติบุคคลนั้นต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ การไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลามีความผิดทางอาญาฐานฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ค่ะผลเสียของการไม่ยื่น แบบ ภงด. 51
ผลเสียของการไม่ยื่น แบบ ภงด. 51

Scroll to Top