Back

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

ดิฉันเปิดกิจการมาประมาณ 3 ปีค่ะ และลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศค่ะ และจ้างคนทำบัญชีค่ะ ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเรารับเงินมาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และเราสามารกเก็บเงินสกุลต่างประเทศไว้เพื่อเก็งกำไรได้ไหมค่ะ


ตอบ: ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากิจการของเราที่จดจัดตั้งขึ้นมา ไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ค้ากำไรจากผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com