ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
กิจการที่มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีที่มีสิทธินำมาหักตามกฏหมายจะต้องมีลักษณะดังนี้
-เป็นผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุงรายการตามเงื่อนไขในมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
-เป็นผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันการนับเวลาย้อนหลัง 5 รอบระยะเวลาบัญชีนั้น หากคำนวณกไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีใดก้ต้องถือรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน โดยให้แสดงผลขาดทุนสุทธิ และวันเดือนปี เริ่มต้นถึงสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
-ให้นำผลขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทฝิของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีกำไรสุทธิเป็นปีแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 5ปีหลังจากปีที่มีผลขาดทุนสุทธิดังกล่าว หากมีผลขาดทุนสุทธิเหลืออยู่ ก็ให้นำผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
-ให้นำมาหักรายจ่ายได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่ากำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่านั้น
ที่มา:เอกสารภาษีอากรผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

Scroll to Top