ผลขาดทุนที่แสดงในงบการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

ดิฉันได้เปิดบริษัทและรับงานก่อสร้างให้กับหน่วยราชการ ซึ่งในปัจจุบันราคาของวัตถุดิบแปรผันมากและส่วนใหญ่ ไม่สามารถจะเรียกร้องจากหน่วยราชการได้ จึงทำให้เกิดผลขาดทุนขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นทางบริษัทควรแสดงงบการเงินหรือเปิดเผยถึงกรณีที่เกิดการขาดทุนเนื่องจากการซื้อมากกว่าการขายอย่างไรบ้างคะ


ตอบ: ถ้าทางบริษัทเกิดผลขาดทุนจริงๆ บริษัทต้องแสดงงบการเงินตามความเป็นจริงและสามารถเปิดเผยถึงสาเหตุที่เกิดผลขาดทุนจำนวนสูงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้คะ
;D

ผลขาดทุนที่แสดงในงบการเงิน
ผลขาดทุนที่แสดงในงบการเงิน

Scroll to Top