Back

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีไทย สู่มาตรฐานบัญชีสากล

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

ภาพกิจกรรมอบรมสัมมนา : “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีไทย สู่มาตรฐานบัญชีสากล”สภา วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีไทย สู่มาตรฐานบัญชีสากล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ชั้น 6 อาคารศูนย์ประชุมสัมมนา สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)การสัมมนาครังนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีการบรรยายโดยคุณรุทร เชาวนะกวี อนุกรรมการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานบัญชี ผศ. วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี และคุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี โดยมีผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมสัมมนากว่า 500 คนที่มา สภาวิชาชีพบัญชีRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: wanwan037 wanwan008

Administrator
Administrator
https://yeepou.com