M จะปิดกิจการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงขอทราบว่า กรณีพนักงานอายุระหว่าง 58 - 59 ปี มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 15 ปี ไม่สามารถทำงานจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของ M ได้ เนื่องจาก M ปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานดังกล่าว จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณอายุ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่

เงินที่ได้รับจากการเลิกจ้าง กรณีปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณีข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทกำหนดว่า พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ต่อมา บริษัทมีโครงการให้พนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุครบ 60 ปี โดยต้องมีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี และพนักงานได้ออกจากงานตามโครงการดังกล่าว จะถือว่าเป็นกรณีพนักงานเกษียณอายุหรือไม่ และพนักงานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นาย ก. ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดังนี้           ปีที่ 1 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 24 ธันวาคม 2546 จำนวน 200,000 บาท           ปีที่ 2 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 24 ธันวาคม 2547 จำนวน 210,000 บาท           ปีที่ 3 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 23 ธันวาคม 2548 จำนวน 215,000 บาท           ปีที่ 4 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 26 ธันวาคม 2549 จำนวน 215,000 บาท           ปีที่ 5 ซื้อหน่วยลงทุนใน วันที่ 27 ธันวาคม 2550 จำนวน 200,000 บาท           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,040,000 บาท          นาย ก. ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการซื้อหน่วยลงทุน RMF แล้ว ต่อมาได้ขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 และมีอายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์ สอบถามว่าเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ นาย ก. ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนคืน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน RMF ก่อนปี 2551

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีข้อกำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมา ททท. มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2548-2550 โดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ นาย อ. เป็นพนักงาน ททท. ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2520 มีอายุ 58 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่า 5 ปี ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนด และได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย อ. จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินก้อนที่พนักงาน ททท. ได้รับจากการเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัทมีระเบียบการเกษียณอายุพนักงาน กำหนดว่า พนักงานผู้ใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างปีใด ให้ถือว่า ครบเกษียณอายุในปีนั้น และจะต้องพ้นภาวะความเป็นพนักงานในวันสิ้นปีที่พนักงานผู้นั้นครบเกษียณอายุ และบริษัทจะอนุมัติต่อเวลาให้ผู้หนึ่งผู้ใด จนอายุถึง 65 ปีบริบูรณ์ ก็ได้ กรณีพนักงานได้รับอนุมัติให้ทำงานต่อไปหลังอายุครบ 60 ปี และทำงานต่อจนอายุครบ 65 ปี หากพนักงานได้รับเงินหรือผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังออกจากงานเมื่ออายุครบ 65 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

พนักงานเกษียณอายุ แต่ไม่ได้นำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทำงานต่อไปอีก 5 ปี

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี