ปิดคณะบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ถ้าต้องการจะปิดคณะบุคคล จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ


ตอบ: ++กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งเลิกกิจการพร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายในสิบห้าวันนับจากวันเลิกประกอบกิจการค่ะ


ปิดคณะบุคคล
ปิดคณะบุคคล

Scroll to Top