วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า ตัวอย่าง การ ทํา บัญชี ร้าน ค้า ปลีก

หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะถือเป็นหลักการทำบัญชีที่ไม่สมบูรณ์

นาย ก ประกอบกิจการเป็นผู้ขายส่งบุหรี่ (ป.1) ของโรงงานยาสูบ นาย ข ประกอบกิจการเป็นผู้ขายส่งช่วงบุหรี่ (ป.2) ของโรงงานยาสูบ นาย ค ประกอบกิจการเป็นผู้ขายปลีกบุหรี่ (ป.3) ของโรงงานยาสูบ มีเงินได้พึงประเมินจากการขายบุหรี่ในปีภาษี 2555 เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94 และ ภ.ง.ด.90) นาย ก ข ค ต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายบุหรี่ครึ่งปีและทั้งปี มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2555 หรือไม่

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็น ผู้ขายส่ง ( ป.1) ผู้ขายส่งช่วง (ป.2) หรือผู้ขายปลีก (ป.3) มี เงินได้พึงประเมินจากการขายสินค้ายาสูบอย่างเดียว จะได้รับยกเว้นภา

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่นำเข้ายาสูบเอง หรือซื้อจากผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายทุกทอด (กรณียาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นบุหรี่ซิกาแรต) จะต้องคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม จากราคาใด ดังต่อไปนี้ (ก) ราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกด้วยอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตตามที่กำหนดในมาตรา 77/1 (19) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และค่าการตลาด ซองละ 63.00 บาท (ข) ราคาเฉลี่ยของตลาดของยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ที่ผู้บริโภคทั่วๆ ไปหรือเป็นส่วนใหญ่ซื้อจากผู้ค้ายาสูบที่มีการจัดจำหน่ายกันตามความเป็นจริงทั่วไป ณ วันที่ผู้นำเข้ายาสูบแจ้งราคาขายปลีกซึ่งใช้ในการคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ซองละ 70.00 บาท

ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายทุกทอด (กรณีเป็นบุหรี่ซิกาแรต) จะต้องคำนวณฐานภาษีมูลค่

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นองค์การของรัฐบาลได้ขายยาสูบที่ผลิตให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายทุกทอด จะต้องคำนวณมูลค่าของฐานภาษี จากราคาใด ดังต่อไปนี้ (ก) ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ บวกด้วย ภาษีสรรพสามิตตามที่กำหนดในมาตรา 77/1 (19) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และค่าการตลาด ซองละ 46.00 บาท (ข) ราคาเฉลี่ยของตลาดของยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ที่ผู้บริโภคทั่วๆ ไปหรือเป็นส่วนใหญ่ซื้อจากผู้ค้ายาสูบที่มีการจัดจำหน่ายกันตามความเป็นจริงทั่วไป ณ วันที่โรงงานยาสูบ แจ้งราคาขายปลีกซึ่งใช้ในการคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ซองละ 50.00 บาท

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นองค์การของรัฐบาลได้ขายยาสูบ หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายทุกทอด จะต้องคำนวณมูลค่าของฐานภาษี จากมูลค่าของยาสูบซึ

บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภท ผลิต ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก ของกินเล่นสำหรับสุนัขและสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์เครื่องใช้ของสัตว์เลี้ยง โดยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ในผลิตภัณฑ์ประเภท บิสกิต คุกกี้ ทั้งที่เป็นประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิดอาหารสัตว์สำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ และประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดอาหารเสริมโปรตีน บริษัทขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในประเทศจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทมีสิทธิขอถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทผู้ขายส่ง ขายปลีกอาหารสัตว์ในประเทศ ได้หรือไม่

ขายของกินเล่นสำหรับสุนัขและสัตว์เลี้ยงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อบุหรี่ต่างประเทศจากบริษัท ฟ. เพื่อขาย ต่อมากรมสรรพสามิตออกประกาศกำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรฉบับใหม่และยกเลิกประกาศฉบับเดิม โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากระบบการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไขให้ทันกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามราคาขายปลีกที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดใหม่ได้ บริษัท ฟ. จึงคำนวณจากฐานราคาขายปลีกตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิม และออกใบกำกับภาษีขายตามราคาขายปลีกดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขระบบเสร็จ โดยจะออกใบลดหนี้ให้ภายหลังได้หรือไม่

แก้ไขระบบการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ทัน มิใช่เหตุที่จะออกใบลดหนี้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นโรงงานยาสูบและผู้นำเข้า ต้องแจ้งราคาขายปลีกครั้งแรก และแจ้งราคาขายปลีกครั้งต่อๆ ไป พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดวิธีการคำนวณราคาขายปลีกดังกล่าวเป็นหนังสือ ณ สถานที่ใดและเมื่อใด

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นโรงงานยาสูบและผู้นำเข้า ต้องแจ้งราคาขายปลีกครั้งแรก และแจ้งราคาขายปลีกครั้งต่อๆ ไป พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดวิธีการคำนวณรา

บริษัทประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ให้บริการระบบจำหน่ายสลากอัตโนมัติ และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานดังกล่าวได้ทำสัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้แทนจำหน่ายสลากบำรุงการกุศลแบบอัตโนมัติ (ระบบ ON LINE) บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 โดยประมาณการรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมามีการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่มีรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการดังกล่าวอีกต่อไป และบริษัทแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบการเป็นขายส่ง ขายปลีก เครื่องมือสื่อสาร เครื่องโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบพิมพ์ ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว บริษัทจะขอเปลี่ยนแปลงการเฉลี่ยภาษีซื้อมาเป็นการยื่นภาษีซื้อทั้งจำนวนได้หรือไม่

ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

ราคาขายปลีกบุหรี่กรองทิพย์ไลทส์ตามประกาศของโรงงานยาสูบห่อละ 220.00 บาท และราคาที่ผู้ขายปลีก (ป.3) ซื้อจากโรงงานยาสูบห่อละ 210.00 บาท โรงงานยาสูบ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายปลีก (ป.3) เท่าไร

โรงงานยาสูบได้ขายสินค้ายาสูบให้ผู้ขายปลีก (ป.3) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในอัตราร้อยล

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี