ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงานต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน ซึ่งประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่
-ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
-ค่าบำบัดทางการแพทย์
-ค่ายาและเวชภัณฑ์
-ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
-ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งทุพพภาพ
-ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ
ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต
ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)นายจ้างจะทำอย่างไรเมื่อค้างชำระเงินสมทบ (1)


ตอบ: [center][b] wanwan016+++++ขอบคุณครับ ++++++ wanwan032[/b][/center]

ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ

Scroll to Top