ประเภทส่วนเกินทุน

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

ส่วนเกินทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้างค่ะ…?


ตอบ: ส่วนเกินทุน คือ ผลต่างของสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าหนี้สิน บวกมูลค่าหุ้นทุนพร้อมกำไรสะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน

2. ส่วนเกินทุนอื่นๆ

> ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน < เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบริษัทจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นสามัญในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียน ส่วนที่สูงกว่าเรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ การบันทึกบัญชีได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 > ส่วนเกินทุนอื่นๆ < หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนและบริหารสินทรัพย์จนเป็นผลให้มูลค่าของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามราคาบัญชีเดิมของบัญชีเงินทุนหรือบัญชีสินทรัพย์ ซึ่งสามารถแบ่งทุนออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ส่วนเกินทุนจากการบริหารเงินทุน ได้แก่ ส่วนเกินทุนจากการริบหุ้น ในการบันทึกบัญชีกล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นได้รับคืน ส่วนเกินทุนจากการบริจาค การบันทึกบัญชีจะกล่าวถึงในบทที่ 4 เป็นต้น 2. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ คือ บริษัทได้ทำการตีราคาของสินทรัพย์ตามราคายุติธรรม อาจจะทำให้มีราคาของสินทรัพย์สูงขึ้น ส่วนที่สูงขึ้นถือเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

ประเภทส่วนเกินทุน
ประเภทส่วนเกินทุน
Scroll to Top