Back

ประเภทของธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

 ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทขององค์กรธุรกิจ

-ลักษณะ/รูปแบบขององค์กรธุรกิจที่จะประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องทราบก่อนว่าธุรกิจที่จะทำนั้นจะต้องใช้เงินหมุนเวียนในธุรกิจจำนวนประมาณเท่าใด ต้องการผู้ร่วมทุนหรือไม่มีระยะเวลาต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจมากน้อยเพียงใด
-การบริหารจัดการ ผู้ประกอบการควรจะทราบก่อนว่าตนเองมีความประสงค์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการมาแล้ว ผู้ประกอบการยินดีที่จะอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมลงทุนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในระดับมากน้อยเพียงใด
-เงินทุน ผู้ประกอบการจะต้องทราบก่อนว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในจำนวนเท่าใดในตอนเริ่มต้นประกอบธุรกิจ จำเป็นจะต้องกู้ยืมธนาคารพาณิชย์หรือไม่ ผู้ประกอบการควรที่จะทราบ่วาธุรกิจที่ดำเนินอยู่จะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะก่อผลกำไรตามจำนวนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
-วิธีแบ่งปันผลกำไร ผู้ประกอบการควรที่จะวางแผนกับผู้เข้าร่วมทุนตั้งแต่เริ่มประกอบการธุรกิจว่าจะแบ่งปันผลกำไรที่เกิดขึ้นในอัตราส่วนที่เท่าใดและอย่างไร เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Administrator
Administrator
https://yeepou.com